Fehér György

1942. február 3-2006. november 28.


Fehér György a magyar szellemi élet középpontjában álló családból született, ősei közt volt régész, tanár, újságíró, zeneszerző. Őseitől örökölhette, hogy otthon volt minden szellemi tevékenységben, ismerte az egész Magyarországot, és egész életét az ország szellemiségének fejlesztésére fordította. Nehéz körülmények közt nőtt fel, édesapja, dr. Fehér László nyelvész a második világháborúban esett el, a keleti fronton, édesanyja 23 évesen özvegyen maradván nevelte fel három testvérével együtt. Iskoláit mégis úgy végezte, hogy minden fontos ismeretre szert tett. 1960-ban érettségizett, utána egy évig betanított munkás volt az Egyesült Izzónál, majd fizika szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
Kedves tanítványa volt fizikusként Fényes Imrének, és szabadidejében hosszú ideig hosszútávfutóként edzve testét és szellemét, Schirilla Györgynek.
1966-1969 közt a Csepeli Fémmű Kísérleti Intézetében kutatóként dolgozott. Fő kísérleti témái a vas-nikkel ötvözetek mágnesteres hőkezelésének ipari alkalmazhatósága, a fémek oxidációjának termoanalitikai vizsgálata és színesfémszalagok hideghengerlési technológiájának számítógépes optimalizációja. 1970-ben hét hónapig az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt Kutató és Vizsgáló Állomásán a nagy inert tartalmú földgáz plazmaégőkben való hasznosításának lehetőségeit kutatta elméleti fizikai módszerekkel.
Ezután változtatta meg életpályáját először és meghatározó módon, az ipari kutatás helyett a szellemi életben való kitartó, sokszor hálátlan, de mások számára mindig eredményekben gazdag munkálkodást választva. Huszonnégy éven keresztül a Gondolat Könyvkiadó Vállalatnál dolgozott, de mellette még hosszú ideig magánemberként folytatta a tudományos kutatást. Az Állategészségügyi Kutató Intézetben Dr. Nagy Zoltánnal a szekunder immunválasz kinetikáját és az annak hátterében álló folyamatokat tanulmányozták, a SOTE II. sz. Kórbonctani Intézetében Dr. Koch Sándorral a vírus-gazdasejt kölcsönhatás kezdeti szakaszára vonatkozó rendhagyó kísérleti eredményekre kerestek biofizikai magyarázatot.
Tudományos pályájának csúcsa a Houstonban élő Clauss György kutatásaiban való részvétel volt, aki a különösen nagy széntartalmú Orgeuille-meteorit szemcseszerkezetének esetleges organikus eredetét vizsgálta. Fehér György tette interpretálhatóvá matematikai statisztikai módszerekkel a kinti mérési eredményeket. A világviszonylatban is egyedülálló kutatás eredményei sajnos soha nem lehettek ismertté, a kutatást vezető Clauss György tragikus halála miatt, ami éppen azon az éjszakán következett be, amikor Fehér György a feladatkörébe eső vizsgálatokkal véglegesen elkészült.
Közben azonban lassanként fontosabb tevékenységévé vált a magyar kultúra szervezése, amit tíz esztendőn át fizikus szerkesztőként, de matematikai és más természettudományi könyvek szerkesztésében is részt véve szolgált, mindmáig neves ismeretterjesztő könyvek sorát segítve világra. 1980-tól főszerkesztői kinevezést kapott; hivatalát elődje és atyai jó barátja, dr. Auer Kálmán a következő szavakkal adta át neki: "Ez a legmagasabb tisztség, ameddig életedben eljuthatsz. Efelett már párttagnak kellene lenned." Jól kihasználta lehetőségeit: szerkesztősége évente 45-55 könyvet jelentetett meg, és 1984-1990 között nyereséggel működött, a veszteséges könyvek (mert a legértékesebb könyvek akkor is veszteségesek voltak) veszteségeit keresztfinanszírozással tudta fedezni. E téren, az ártámogatásoknak és piacfelméréseknek a könyvkiadásra gyakorolt hatásának legkiválóbb szakértője volt: Lovagi torna kölcsönpáncélban (Többtényezős döntési folyamatok a könyvkiadásban) c. elméleti munkája erről szól. Kiadóként műveltségeszményétől vezetve keverte a fizikát a filozófiával, a lélektant a biológiával, a történettudományt a szociológiával vagy a politológiával, ötvözte kultúrtörténetté a tudományok, az irodalom és a művészetek történetét, és ezzel olyan ismeretterjesztő stílust alakított ki, amely átjárást kínált a humán és a reál területek között, igen távol került a honi tudományosság mereven diszciplínákba kényszerítő gondolkozás- és kifejezésmódjától.
1990-ben a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke volt. Erről a tisztségéről azonban hamarosan lemondott, tiltakozásul, mert elsők között érzékelte az új, "demokratikus" rendszernek a könyvszakma tudatos ellehetetlenítésére és tönkretételére irányuló szándékait.
A könyvkiadásban a Gondolatban végzett munkáján kívül seregnyi más módon is részt vett: 1989-1991 között a Marabu Könyv- és Lapkiadó Kft. üzletrésztulajdonosaként, számítástechnikai szakemberként (amely szakmát autodidakta úton sajátította el még abban az időben, amikor Magyarországon számítógépen dolgozni gyakorlatilag nem lehetett) kiadói programok sorát írta a Gondolat Kiadól, a Közgazdasági és Jogi Kiadó, a Zrínyi Kiadó számra, majd szakértőként részt vett az Állami Könyvterjesztő Vállalat első számítógépes rendszerének kialakításában. 1991-1993 között a COmputer Media Rt. igazgatóságának tagjaként elektronikus szerkesztőségek felállításával foglalkozott. Utána pedig haláláig magánvállalkozóként jelentetett meg értékes könyveket. Ezek közül csak néhány emlékezeteset sorolunk fel:
Máté János emlékére. A szeretet soha el nem fogy
Sándor György: A 20. század idill-kollázsa
Fekete György: Beszélgetések barátaimmal
Mihályfy Sándor: Akkora velőscsont, mint a Gellért-hegy
Kónya Lajos, a faszobrász (szerk. Fehér Bence)

Aktívan sohasem politizált, de meggyőződéses antiglobalista nézeteit soha nem titkolta, és nagy türelemmel és odaadással segítette szakértőként mindazokat a politikusokat, akik a kultúra javáért hajlandóak voltak munkálkodni. Ezért is hívták el 1994. áprilisában a Gondolat Könyvkiadótól, hogy legyen főosztályvezető-helyettes a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban. Ott azonban a valós cselekvés lehetőségétől egyre jobban megfosztották. Egy év múlva visszatért a Gondolat Könyvkiadóhoz, ezúttal azonban igazgatói megbízással. Ekkor a kiadó már gyakorlatilag csődben volt, amit ő két éven keresztül menedzselt sikeresen, úgy, hogy közben - merőben szokatlan módon - nem tagadott el egyetlen tartozást sem, amit elődei örökül hagytak rá, és ez idő alatt is időtálló és szép könyveket jelentetett meg, ámbár most már kényszerűen kisebb számban és példányszámban. Végül 1997-ben a kiadót a tulajdonos (a TIT) elprivatizálta, Fehér Györgyöt koncepciós ürügyekkel rendkívüli felmondással eltávolította (a felmondást a Munkaügyi Bíróság jogerősen megsemmisítette, de a megítélt végkielégítést ennek ellenére haláláig nem fizették ki neki), majd a kiadó tőkéjét csődbűnténygyanús körülmények közt elvonta, több tízezer kötetes könyvtárát eladta és az így csődbe jutott céget felszámoltatta.
Ezután 1997-2000 között a Művészeti és Szabadművelődési Alapítványnál menedzserként dolgozott, majd a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba került főosztályvezető- helyettesként (helyettes sajtófőnök munkakörében). Haláláig ott dolgozott kollégái megbecsülésétől és szeretetétől övezve, amin nem változtathatott az, hogy közben hány miniszter jött és repült tovább dicstelenül.
Élete utolsó éveiben fájó szívvel nézte Magyarorországnak és kultúrájának tragikus hanyatlását, a regnáló érdekcsoportok hozzá nem értését és erőszakosságát, de továbbra sem politizált aktívan, hiszen a kellő szakértelmet és küldetéstudatot egyetlen magyar pártban sem találta meg. Amikor azonban közvetlen cselekvésre szólított a haza, habozás nélkül elindult: 2006. szeptember 18-ának éjszakáján ő is részt vett az MTV ostromában, ahol a brutális rendőri fellépés során meg is sebesült, majd október 23-án szintén részt vett a kegyetlenül szétvert tüntetésben. A reményt azonban nem vesztette el, utolsó percéig várta és kereste a lehetőséget a haza javára való cselekvésre.
Élete utolsó percéig tökéletes egészségben élt, egyik percről a másikra érte el a halál, nekünk megdöbbentő és sokáig elhihetetlen veszteséget okozva ezzel, de őt minden szenvedéstől megkímélve.
"Ama' nemes hartzot én meghartzoltam,
futásomat elvégeztem, a' hitet megtartottam.
Végezetre eltétetett énnékem az igasság koronája."

2Tim 4,7-8.


Fehér György által haláláig szerkesztett honlapok: www.konya.hu
www.marschalko.hu
www.fvm.hu
VISSZA A NYITÓLAPRA